سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
فرهنگ فقه-دائره المعارف فقه 
محقق 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مذاهب اسلامى 
محقق 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت 
محقق 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
فرهنگ فقه-دائره المعارف ‏فقه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مذاهب اسلامی 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت 
محقق واستاد 
1385/05/02 
ادامه دارد 
تدریس وتحقیق 
همکاری 
مو سسه اینده روشن 
محقق 
1386/06/12 
ادامه دارد 
تحقیق 
همکاری 
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود 
معاونت پژوهش 
 
ادامه دارد 
پژوهش 
تدریس 
حوزه علميه دامغان 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
حوزه علميه استان قم و شهرستانها 
مدرس 
 
 
مهدويت 
تدریس 
موسسه مذاهب اسلامى 
مدرس 
 
 
بررسي سير تاريخي مذاهب كلامى 
تدریس 
حوزه علمیه دامغان 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
بررسي سير تاريخي مذاهب کلامی